ตัวอย่าง การสอนคณิตศาสตร์ แก้สมการ ง่ายๆนักเรียนเข้าใจ

ตัวอย่าง การสอนคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง การสอนคณิตศาสตร์ แก้สมการ ง่ายๆนักเรียนเข้าใจ

สอนวิธีการแก้สมการอย่างละเอียดไล่ทีละสเต๊ปไปอย่างช้า จะทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น เริ่มจากง่ายไปยาก จะช่วยให้นักเรียนค่อยๆชินและจำได้ในที่สุด

ตัวอย่าง x + 1 = 3

จำนวนที่อยู่ทางซ้ายคือ “x + 1”
จำนวนที่อยู่ทางขวาคือ “3”
“=” อยู่ตรงกลาง คั่นระหว่างจำนวนที่อยู่ทางซ้าย กับจำนวนที่อยู่ทางขวา

คำตอบของสมการ
คำตอบของสมการ คือ จำนวนที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้ด้านซ้ายของสมการมีค่าเท่ากับด้านขวาของสมการ นั่นคือค่าของตัวแปรที่ทำให้สมการเป็นจริง

ตัวอย่าง x + 1 = 3

ถ้า “x” มีค่าเป็น “2” จะทำให้สมการเป็นจริง

x + 1 = 3
แทน x ด้วย 2
2 + 1 = 3
3 = 3

เมื่อแทน x ด้วย 2 แล้ว ทำให้ด้านซ้ายของสมการ มีค่าเท่ากับ ด้านขวาของสมการ ดังนั้น คำตอบของสมการคือ x = 2

ตัวอย่าง 2y – 1 = y + 2

y = 2 เป็นคำตอบของสมการนี้หรือไม่ ?

2y – 1 = y + 2
แทน y ด้วย 2
2(2) – 1 ≠ 2 + 2
4 – 1 ≠ 4
3 ≠ 4
ด้านซ้ายของสมการ มีค่าไม่เท่ากับ ด้านขวาของสมการ
ดังนั้น y = 2 ไม่ใช่คำตอบของสมการนี้

y = 3 เป็นคำตอบของสมการนี้หรือไม่ ?

2y – 1 = y + 2
แทน y ด้วย 3
2(3) – 1 = 3 + 2
6 – 1 = 5
5 = 5
ด้านซ้ายของสมการ มีค่าเท่ากับ ด้านขวาของสมการ
ดังนั้น y = 3 เป็นคำตอบของสมการนี้

การแก้สมการ คือ การหาค่าของตัวแปรที่ทำให้ด้านซ้ายของสมการ มีค่าเท่ากับ ด้านขวาของสมการ หรือกล่าวอีกความหมายหนึ่งการแก้สมการคือการหาค่าของตัวแปรที่ทำให้สมการเป็นจริง